វត្តខ្មែរជុំវិញពិភពលោក

វត្តព្រះពុទ្ធរង្សី​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​កូន​ខ្មែរ​ម្នាក់​ដែល​បាន​ឆ្លង​កាត់​ការ​

img share

Africa Asia Central America Europe Middle East North America Oceania South America

sksksksk
 dkdkdkdkdkdk
aa
 
Accidental Buddhist Sangha
Address : P.O. Box 430 Montague Prince Edward Island C0A 1R0   Prince Edward Island 
Tradition : Mahayana
Phone : +1(902)969-2328
Email : info@gebisociety.org
Website : http://gebisociety.org/
Note and Events : Great Enlightenment Buddhist Institute Society (GEBIS) is a Canadian registered charitable organization which was incorporated in British Columbia, Canada in 2006, and registered in Prince Edward Island in 2008 and in Ontario in 2013.
96th Street Sangha
Address : P.O. Box 430 Montague Prince Edward Island C0A 1R0   Prince Edward Island 
Tradition : Mahayana
Phone : +1(902)969-2328
Email : info@gebisociety.org
Website : http://gebisociety.org/
Note and Events : Great Enlightenment Buddhist Institute Society (GEBIS) is a Canadian registered charitable organization which was incorporated in British Columbia, Canada in 2006, and registered in Prince Edward Island in 2008 and in Ontario in 2013.
Great Enlightenment Buddhist Institute Society
Address : P.O. Box 430 Montague Prince Edward Island C0A 1R0   Prince Edward Island 
Tradition : Mahayana
Phone : +1(902)969-2328
Email : info@gebisociety.org
Website : http://gebisociety.org/
Note and Events : Great Enlightenment Buddhist Institute Society (GEBIS) is a Canadian registered charitable organization which was incorporated in British Columbia, Canada in 2006, and registered in Prince Edward Island in 2008 and in Ontario in 2013.
 • slide
  កញ្ញា ហ៊ូ ទេវី
 • slide
  អ្នកស្រី ច័ន្ទ សុធារី
 • slide
  លោក ប្រាក់ សំបូរ
 • slide
  ឧបាសក​ ម៉ាច សុភ័ក្រ
 • slide
  ឧបាសក សំ សួគារ៌
 • slide
  ឧបាសក ញឹក ប៊ុន