គណះកម្មការ

 

img share
លោកតា ប៊ុន ណៃ


ដដដដ សសសស
សសសសស សស
សស សស

ឈ្មោះ លោកតា ប៊ុន ណៃ តូនាទី គណះកម្មការវត្ត    
ឧបាសក លេង ហោហ៏
តួនាទី  : គណះកម្មការទី១
ទីកន្លែងកំនើត  : ភូមិ ក ឃុំ គ ស្រុក កណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល
ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន  : ភូមិ ក ឃុំ គ ស្រុក កណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល
លេខ ទូរស័ទ្ទ  : 09875423
 អ៊ីម៉ែល  : info@gmail.com
ឧបាសក គឹម លៀង
តួនាទី  : គណះកម្មការទី១
ទីកន្លែងកំនើត  : ភូមិ ក ឃុំ គ ស្រុក កណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល
ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន  : ភូមិ ក ឃុំ គ ស្រុក កណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល
លេខ ទូរស័ទ្ទ  : 09875423
 អ៊ីម៉ែល  : info@gmail.com
 • slide
  កញ្ញា ហ៊ូ ទេវី
 • slide
  អ្នកស្រី ច័ន្ទ សុធារី
 • slide
  លោក ប្រាក់ សំបូរ
 • slide
  ឧបាសក​ ម៉ាច សុភ័ក្រ
 • slide
  ឧបាសក សំ សួគារ៌
 • slide
  ឧបាសក ញឹក ប៊ុន