ព្រះសង្ឍវត្តព្រះពុទ្ធរង្សី

 

img share
ព្រះនាម ឌី សុវណ្ណា
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត :  ១៨ សីហា ១៩៩០
ទីកន្លែងកំនើត : ភូមិ ក ឃុំ គ ស្រុក កណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល
លេខទូរស័ព្ទ : ០៩៨៧៦៥៦៦៤
ព្រះនាម សោម សុភ័ត្រា
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត :  ១៨ សីហា ១៩៩០
ទីកន្លែងកំនើត : ភូមិ ក ឃុំ គ ស្រុក កណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល
លេខទូរស័ព្ទ : ០៩៨៧៦៥៦៦៤
ព្រះនាម សោម សុវណ្ណា
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត :  ១៨ សីហា ១៩៩០
ទីកន្លែងកំនើត : ភូមិ ក ឃុំ គ ស្រុក កណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល
លេខទូរស័ព្ទ : ០៩៨៧៦៥៦៦៤
 • slide
  កញ្ញា ហ៊ូ ទេវី
 • slide
  អ្នកស្រី ច័ន្ទ សុធារី
 • slide
  លោក ប្រាក់ សំបូរ
 • slide
  ឧបាសក​ ម៉ាច សុភ័ក្រ
 • slide
  ឧបាសក សំ សួគារ៌
 • slide
  ឧបាសក ញឹក ប៊ុន