ចូលរួមក្នុងក្រុមអ៊ុំទូកងរខ្មែរ

Your decision to support the Vatt Khmer Lowell and Khmer American Cultural Center Project is ultimately a personal one, based on your individual financial situation.  All gifts will be accepted with gratitude and each and every donation will con

img share
Your decision to support the Vatt Khmer Lowell and Khmer American Cultural Center Project is ultimately a personal one, based on your individual financial situation.  All gifts will be accepted with gratitude and each and every donation will contribute toward the future growth of CKBM. All donations to the Community of Khmer Buddhist Monks, Inc., are tax deductible.  The donation of appreciated stock can minimize capital gains tax, while allowing you to take a deduction on the current market value of the stock.  Please ask your tax adviser for details.  All gifts will be accepted with gratitude and each and every donation will contribute toward the future growth of CKBM.
SENT US AN EMAIL
* Is requirement field.
Full Name : *

E-mail : *

Phone *

Gender :*
Male Female
Experience*
Experienced paddle
Paddle Before
Never paddle before
Additional information you want to share us

Security Code *
 • slide
  កញ្ញា ហ៊ូ ទេវី
 • slide
  អ្នកស្រី ច័ន្ទ សុធារី
 • slide
  លោក ប្រាក់ សំបូរ
 • slide
  ឧបាសក​ ម៉ាច សុភ័ក្រ
 • slide
  ឧបាសក សំ សួគារ៌
 • slide
  ឧបាសក ញឹក ប៊ុន