ព្រះស្ថាបនិកវត្តព្រះពុទ្ធរង្សី

 

img share
ព្រះស្ថាបនិកវត្តព្រះពុទ្ធរង្សី
ចុះ​ផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃទី  13--2015  ដោយ ៖ វត្តព្រះពុទ្ធរង្សី
 
ព័ត៌មានដែលទាក់ទង