ព្រះស្ថាបនិកវត្តព្រះពុទ្ធរង្សី

 

img share
ព្រះស្ថាបនិកវត្តព្រះពុទ្ធរង្សី
Post On  13th--2015  by ៖ Preah Put Reangsey Pagoda
 
Relate Article